เรียนภาษา, เรียนภาษา ขอนแก่น, เรียนภาษา มข., เรียนภาษา มข เรียนภาษา, เรียนภาษา ขอนแก่น, เรียนภาษา มข., เรียนภาษา มข

043 202 811

ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาอาเซียน ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการนำเสนอผลงานและประกวดโครงงานของนักศึกษาที่ จะออกฝึกปฏิบัติ       สหกิจ ณ ประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน และอาเซียน+3 ในโครงการแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานสหกิจศึกษาอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1/2558        -30 พฤษภาคม 2558-                              
ศูนย์ภาษาอาเซียน ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อม "อบรมภาษาที่ 3 (ภาษาถิ่น) ในกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียน บวก 3" ได้แก่ ภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษาลาว ภาษา บาฮาซา (อินโดนีเซีย) ภาษากัมพูชา ภาษาเกาหลี ภาษาจีนกลาง (ไต้หวัน/สิงคโปร์) ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฟิลิปปินส์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ออกปฏิบัติสหกิจศึกษาอาเซียน บวก 3 ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558    ระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม 2558     ณ   ศูนย์ภาษาอาเซียนและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์              - 27 พฤษภาคม 2558 -                                                 
ศูนย์ภาษาอาเซียน ให้การต้อนรับและแนะนำศูนย์ฯ แก่ ผศ.ดร.ปทุมรัศมิ์ นาคนิษฐา ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่และบุคลากร เนื่องในโอกาสให้เกียรติมาศึกษา ดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่ศูนย์ภาษาอาเซียน ทั้งนี้ได้มีการซักถามปัญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการของแต่ละศูนย์ร่วมกัน                      - 21พฤษภาคม 2558-                         
        ศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ยูนนาน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน รุ่น 2 ปีการศึกษา 2557 เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาจีนได้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร “ภาษาและวัฒนธรรมไทย” (Thai Language and Culture) 1 ปีการศึกษา (สิงหาคม 2557- พฤษภาคม 2558) ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ทพญ. ดร. นวรัตน์ วราอัศวปติ เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ (ปฏิบัติภารกิจแทนอธิการบดี) เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาจีน และ ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ผู้แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นผู้มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณกับหน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ ใน จ.ขอนแก่น ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์รับนักศึกษาจีนเข้าฝึกงานเป็นเวลากว่า 2 เดือน            ในโอกาสนี้นักศึกษาจีนได้แสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมไทยโดย การแสดงเซิ้งอีสาน ในชุด “เซิ้งลายเต้ย” ซึ่งใช้ระยะเวลาฝึกซ้อมเพียง 1 เดือนเท่านั้น และตัวแทนนักศึกษาได้ขึ้นกล่าวขอบพระคุณอาจารย์และกล่าวแสดงความรู้สึกต่างๆ ระหว่างที่ได้มาศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557- พฤษภาคม 2558 (รวม 10 เดือน) สร้างความซาบซึ้งและประทับใจให้กับแขกผู้ร่วมพิธีเป็นอย่างมาก - 18 พฤษภาคม 2558-                                                         
ศูนย์ภาษาอาเซียน โดยผู้อำนวยการศูนย์ฯ นำ Mr. Ding Qinhua : Dean of Business school , Yunnan Normal University Business School (YNUBS) สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ภาษาอาเซียนและคารวะคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับYNUBS โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ลงนามความร่วมมือ  นอกจากนี้ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะรองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านต่างๆ อีกด้วย     - 28 เม.ย.58-
ศูนย์ภาษาอาเซียนให้การต้อนรับและจัดกิจกรรม "ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย" ให้กับ น้กศึกษาจาก Faculty of Pharmacy, University of Pharmacy, University of Muhammadiyah Purworkerto , Indonesia ที่ศูนย์ภาษาเซียน โดยคณะเภสัชศาสตร์ มข.ได้นำอาจารย์และนักศึกษามาศึกษาดูงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและ University of Muhammdiyah Purworkerto , Indonesia ระหว่างวันที่ 16-27 เมษายน 2558 และในโอกาสนี้นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้เรียนรู้ด้านภาษาและเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ผ่านการทำกิจกรรมแสนสนุก อาทิ การร้อยมาลัยดอกไม้สด การทำกระทงใบตองในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งได้ลิ้มรสของว่างแบบไทยๆ คือ ข้าวเหนียวมะม่วง นอกจากนี้ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาไทยและภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย) กับนักศึกษาไทยที่ลงเรียนวิชาเลือกเสรีภาษาบาฮาซา (อินโดนีเซีย) รหัสวิชา 427 511 อีกด้วย ติดตามภาพบรรยากาศสนุกๆ ได้ที่นี่ค่ะ    -20 เมษายน 2558-
สทท.11 (NBT) ขอนแก่น สัมภาษณ์ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และถ่ายทำรายการเกี่ยวกับการใช้ชีวิตและการฝึกงานของนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่อยู่ในการดูแลของศูนย์ภาษาอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในรายวิชา TL 12 (การฝึกงาน) ในจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปออกในรายการ " Unseen Asean "ทาง สทท.11 (NBT) ต่อไป            -3 มีนาคม 2558-                    
previous1234567next